Lista życzeń
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy

REGULAMIN PROMOCJI "Plastry Blizcare Gratis"

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Plastry Blizcare Gratis" („Promocja”)  jest CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02 – 884 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Graniczna 4, Słubica B, 96 – 321 Żabia Wola) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000732574, posiadająca NIP: 1180028608 oraz REGON: 015495694, kapitał zakładowy 10.802.200 zł („Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od dnia 08.07.2022 r. do godz. 23:45 w dniu 31.12.2022 r. lub do wyczerpania zapasów gratisowych produktów.
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie dla zakupów w sklepie internetowym www.lovi.pl („Sklep”).
 4. Udział w promocji jest dobrowolny. 
 5. Z Promocji mogą skorzystać osoby uprawnione do zakupów w Sklepie, będące konsumentami, w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Każda osoba biorąca udział w Promocji oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Regulamin Promocji i jego ewentualne aktualizacje dostępne są na stronie internetowej www.lovi.pl.

Warunki i zasady udziału w Promocji

 1. Przedmiotem Promocji objętej niniejszym regulaminem („Regulamin”) jest możliwość otrzymania za 0,01 zł (jeden grosz)  opakowania plastrów na blizny po cesarskim cięciu BlizcarePRO (8SP-0039) („Gratis”), przy zakupie jednego z wymienionych Produktów:

  • Laktator elektryczny LOVI Expert 3D Pro, nr kat.: 50/070

  • Laktator elektryczny LOVI Prolactis 3D Soft, nr kat.: 50/050.

 2. Rabat naliczany zostaje w cenie Produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia w Sklepie. W czasie trwania promocji ceny Produktów mogą ulec zmianie.
 3. Gratis dodawany jest automatycznie przez Sklep w koszyku, w okresie dostępności gratisowych produktów.
 4. W przypadku zakupu wielokrotności Produktów, do każdego produktu dodawany jest Gratis w okresie dostępności gratisowych produktów.
 5. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży Produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę prawa do otrzymania Gratisu. W przypadku zwrotu towaru objętego Promocją, zwrotowi podlega również wydany Gratis.
 6. Promocja łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie.
 7. Gratis nie podlega wymianie na pieniądze lub inne ekwiwalenty.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji, wydania Gratisów oraz rozpoznania reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji, wydania Gratisów oraz rozpoznania ewentualnych roszczeń, nie dłużej, niż przez okres trzech lat od dnia wydania Produktu i Gratisu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności), które są dostępne na stronie: https://lovi.pl/polityka-prywatnosci.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby biorącej udział w Promocji, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, wskazanie w jaki sposób Organizator powinien poinformować o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.lovi.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.