Lista życzeń
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOVI.PL

I. Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów lub Użytkowników za pośrednictw Serwisu https://lovi.pl/.

2.     Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie posiadają znaczenia nadane im w pkt. II. Definicje.

3.     Klient korzystający z Serwisu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres [email protected] lub pod numerem telefonu +48 515 177 767.

4.     CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem Serwisu oferuje możliwość:

a.     zapoznania się z ofertą CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącą marki LOVI;

b.     sprzedaży produktów;

c.      zamieszczania opinii o Serwisie przez Klientów,

d.     prowadzenia Konta Klienta.

 

II. Definicje

1.     Administrator lub Sprzedawca – Spółka CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02 – 884 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000732574, posiadająca NIP: 1180028608 oraz REGON: 015495694, kapitał zakładowy 10800036,00 zł opłacony w całości.

2.     Adres e-mail – ostatni adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia lub procedury zakładania Konta w panelu „Moje Konto”.

3.     Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami detalicznymi brutto (uwzględniającymi podatek VAT). Ceny Produktów podane w Serwisie mogą różnić się od cen obowiązujących w sklepach stacjonarnych.

4.     Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający zakładanie Konta.

5.     Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.

6.     Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, które w połączeniu z loginem umożliwiają danemu Użytkownikowi (a) zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu oraz (b) zakładanie Konta, które mogą być później zmienione przez danego Użytkownika.

7.     Klient lub Użytkownik - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada Konto w Serwisie oraz która nie posiada Konta w Serwisie, oraz zawiera Umowę w ramach Serwisu.

8.     Konto – indywidualne nieobligatoryjne konto Klienta w Serwisie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.

9.     Koszyk – element oprogramowania Serwisu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.

10.  Login – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Serwisu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystania z Serwisu.

11.  Oferta – zbiór towarów nie będących produktami spożywczymi, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Serwisu.

12.  Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzin Użytkownika na stronie Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

13.  Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny w Serwisie.

14.  Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Administratorem.

15.  Regulamin – niniejszy regulamin.

16.  Serwis lub Sklep – strona internetowa https://lovi.pl/ za pomocą której Administrator prowadzi sprzedaż rzeczy z oferty non-food oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym, reklamowym, a także w zakresie przetwarzania danych udostępnionych przez Klienta w związku z Ofertą lub Zamówieniem i za jego zgodą.

17.  Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż Produktu.

18.  Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.

 

III. Zakładanie i usuwanie Konta, zmiana danych

1.     Rejestracja i zakładanie Konta następują poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika Adresu e-mail. Użytkownik może podać także numer telefonu komórkowego.

2.     Założenie, rejestracja i korzystanie z Konta w Serwisie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.

3.     W ramach procedury zakładania Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści Hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas zakładania (rejestracji) Konta.

4.     Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie przez Użytkownika Loginu (adresu e-mail) i Hasła ustanowionego w Formularzu zakładania (rejestracji).

5.     Warunkiem ukończenia zakładania Konta jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.

6.     Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania się na konto Serwisu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia przez Użytkownika danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osobom nieuprawnionym, ponosi Użytkownik.

7.     Użytkownik zobowiązany jest do podania przy zakładaniu Konta swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych. Kolejne Konta zakładane dla tych samych osób mogą być usuwane przez Administratora także bez przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

8.     Klient jest uprawniony do zmiany i aktualizowania podanych danych osobowych i kontaktowych. Postanowienia punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

9.     Sprzedawca będzie przekazywać Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu „Moje Konto”, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.

10.  Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte, z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających ze zrealizowanych Zamówień. Dane Klienta zawarte w księgach podatkowych Sprzedawcy oraz związanych z nimi dokumentach, będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, zgodnie z przepisami prawa.

IV. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i bezpieczeństwo

1.     Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie udostępnionego asortymentu, założenie Konta oraz składanie Zamówień wymaga:

a)     urządzenia końcowego, umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej Serwisu, z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.x lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 66.x lub nowszej, Google Chrome w wersji 73.x lub nowszej albo innej przeglądarki o zbliżonych parametrach lub wyższych.

b)     aktywnego konta poczty elektronicznej,

c)     włączonej obsługi Plików cookies zgodnie z informacją wynikającą z Polityki Prywatności.

2.     Sprzedawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

V. Zamówienia i Zawarcie Umowy

1.     Założenie Konta nie jest konieczne do złożenia Zamówienia w Serwisie.

2.     Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu (Produktów) będącego przedmiotem Zamówienia.

3.     Składanie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest dla Klienta.

4.     W celu złożenia Zamówienia należy:

a)     w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta w Serwisie - odwiedzić Sklep i postępować zgodnie z krokami wskazanymi poniżej w lit. b) pkt. 2) – 5),

b)     w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta posiadającego konto w Serwisie:

1)     zalogować się do Konta,

2)     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do kasy”,

3)     wskazać dane do faktury oraz adres dostawy,

4)     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

5)     zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”.

5.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie, a następnie informuje o wysłaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i informacja o jego wysłaniu następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego wysłaniu, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informację o łącznej cenie Produktu (Produktów) objętych Zamówieniem jak i o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy.

6.     Sprzedawca ma możliwość częściowego przyjęcia Zamówienia, gdy objęte Zamówieniem Produkty są niedostępne lub nie są dostępne w odpowiedniej liczbie. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak dostępności zamówionego Produktu lub braku dostępności w odpowiedniej liczbie, Zamówienie zostanie zrealizowane w odpowiedniej części. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.

7.     Ceny w Serwisie zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia.

8.     Serwis zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych w Serwisie, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca. Zmiana cen nie odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed wprowadzeniem zmiany cen.

9.     Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia ponad termin wskazany w Serwisie, z przyczyn niedotyczących Serwisu.

 

VI. Płatność; Faktury/paragony przesyłane drogą elektroniczną

1.     Akceptowalne metody płatności:    

Przed odbiorem przedmiotu zamówienia, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, (także kartami płatniczymi Visa), świadczonych przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) – opcja dostępna dla Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych,

2.     Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a część za pobraniem przy odbiorze zamówienia.

3.     W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym albo płatności kartą, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia wraz z kosztami dostawy. W razie braku zapłaty za Produkt z góry, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.     Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.

5.     Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę paragonów/faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie w założonym przez siebie Koncie.

 

VII. Dostawa

1.     Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu następuje na adres wskazany w Zamówieniu.

2.     Sposoby dostawy: Paczkomaty InPost, Poczta Polska dostawa do punktu, przesyłka kurierska GLS, przesyłka kurierska Pocztex48. Informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy Zamówienia zamieszczone są przy opisie Produktu w Serwisie.

3.     W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na Adres e-mail lub przy pomocy wiadomości SMS na numer telefonu Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

4.     Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia wad, ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

5.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

 

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

1.     Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.

2.     Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.

3.     W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

4.     Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub (poleconym) na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w załączniku do Regulaminu.

5.     Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.

6.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a)     w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

b)     zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

c)     Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

d)     Produkt nie może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

7.     Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:

a)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

b)     w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8.     Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym pkt VIII Regulaminu „Prawo odstąpienia od Umowy” stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

IX. Postępowanie reklamacyjne; uprawnienia z rękojmi i gwarancji.  

1.     Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

2.     Reklamacje Produktów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi. W przypadku, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.

3.     Sprzedawca nie udziela gwarancji na wszystkie Produkty. Niektóre produkty prezentowane w Sklepie mogą być natomiast objęte gwarancją. Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym (np. karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu).

4.     Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady składania Sprzedawcy – na podstawie przepisów dotyczących rękojmi – reklamacji obejmujących Produkty zakupione w Serwisie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z wadą z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

5.     Reklamację Produktu można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod na stronie: https://lovi.pl/o-lovi/kontakt bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected]. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności zwięzły opis ujawnionej wady, okoliczności oraz datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.

6.     W przypadku, gdy Klient składa reklamację dotyczącą Produktu w oparciu o rękojmię, Klient jest uprawniony do:

a)     złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym Produktu z wadą (tj. o zwrot ceny zapłaconej za Produkt z wadą), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo wadę taką usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad lub usunięcia wady.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu z wadą wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości produktu, który wady nie posiada. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu z wadą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.

b)     żądania wymiany Produktu z wadą na produkt wolny od wad albo żądania usunięcia wady.

Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt z wadą na produkt wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Administrator może odmówić spełnienia żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie Produktu z wadą do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

7.     Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej złożenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu brak odpowiedzi Sprzedawcy na żądanie Klienta poczytuje się za uznanie żądań reklamacji za uzasadnione.

8.     Jeżeli Klient w reklamacji złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca ustosunkuje się do tego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jego złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

9.     Produkty reklamowane w ramach wskazanej procedury należy odesłać do Sprzedawcy.

10.  Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

11.  Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu z wadą na nowy Produkt przedawnia się z upływem jednego roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 10 powyżej.

12.  W terminach określonych w pkt. 11 powyżej, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu z wadą na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy Produktu z wadą lub usunięcia wady. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

13.  Zasady postępowania reklamacyjnego w zakresie dotyczącym działania strony internetowej Serwisu:

a)     Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Serwisu (w tym strony internetowej),

b)     Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem: https://lovi.pl/o-lovi/kontakt lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,

c)     Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym Użytkownik stwierdził wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Złożenie lub brak złożenia reklamacji nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

d)     W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,

e)     Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

14.  W przypadku odstąpienia od umowy (pkt. VIII. Regulaminu) lub złożenia reklamacji Produktu (pkt. IX. Regulaminu), obowiązują zasady zwrotu opisane w Regulaminie.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b)     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c)     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.     Użytkownik, w celu polubownego rozwiązywania sporów, może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XI. Ochrona danych osobowych

Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie internetowej https://lovi.pl/polityka-prywatnosci.

 

XII. Postanowienia końcowe

1.     Treść Regulaminu jest bez żadnych ograniczeń czasowych udostępniona dla Klientów pod https://lovi.pl/regulamin_sklep

2.     Z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej, Regulamin Serwisu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:

a)     zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,

b)     zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,

c)     zmian w funkcjonowaniu Serwisu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.

3.     O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego w panelu "Moje Konto" – adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Serwisie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Serwisie. Zmiana Regulaminu skuteczna jest tylko na przyszłość. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma wpływu na Umowy zawarte przed wejściem zmiany Regulaminu w życie.

4.     Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych w Serwisie oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.     W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności pkt. III ust. 8 lub 9, Sprzedawca ma prawo wg własnego wyboru do zablokowania Konta aż do naprawienia uchybienia przez Użytkownika lub samodzielnego usunięcia nieprawidłowych, sprzecznych ze stanem faktycznych danych lub usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie. Wszelkie prawa do strony internetowej Serwisu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

6.     Z elementów strony internetowej Serwisu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

7.     Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób elementów strony internetowej Serwisu w całości lub w części.

8.     W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

9.  Regulamin podlega prawu polskiemu.