Lista życzeń
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy

REGULAMIN PROMOCJI "SMOCZKI -10%"

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „SMOCZKI -10%" („Promocja”)  jest CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02 – 884 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Graniczna 4, Słubica B, 96 – 321 Żabia Wola) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000732574, posiadająca NIP: 1180028608 oraz REGON: 015495694, kapitał zakładowy 10.802.200 zł („Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest w dniach od dnia 1.02.2023 r. do godz. 23:59 w dniu 28.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.
 3. Promocja obowiązuje wyłącznie dla zakupów w sklepie internetowym www.lovi.pl („Sklep”).
 4. Udział w promocji jest dobrowolny. 
 5. Z Promocji mogą skorzystać osoby uprawnione do zakupów w Sklepie, będące konsumentami, w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 6. Każda osoba biorąca udział w Promocji oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem („Regulamin”) i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Regulamin Promocji i jego ewentualne aktualizacje dostępne są na stronie internetowej www.lovi.pl.

Warunki i zasady udziału w Promocji

 1. Promocja polega na udzieleniu rabatu w wysokości 10 % ("Rabat") na produkty ("Produkt") z kategorii "Smoczki" oraz "MINISmoczki".

 2. Rabat naliczany zostaje w cenie Produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia w Sklepie. W czasie trwania promocji ceny Produktów mogą ulec zmianie.
 3. W przypadku zakupu wielokrotności Produktów Promocyjnych, Rabat zostaje naliczony do każdego z nich.
 4. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie.
 6. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze lub inne ekwiwalenty.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji, wydania Gratisów oraz rozpoznania reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji oraz rozpoznania ewentualnych roszczeń, nie dłużej, niż przez okres trzech lat od dnia wydania Produktu.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych (Polityka prywatności), które są dostępne na stronie: https://lovi.pl/polityka-prywatnosci.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją winny być zgłaszane na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres osoby biorącej udział w Promocji, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, wskazanie w jaki sposób Organizator powinien poinformować o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.lovi.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.