Lista życzeń
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Kontynuuj zakupy

Program "Rodzina 500 plus" oraz inne świadczenia na dziecko 

Spodziewasz się dziecka i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci finansowe wsparcie od rządu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, na czym polega nowy rządowy program „Rodzina 500 plus” oraz o jakie inne zasiłki na dziecko możesz się ubiegać.

Konsultacja prawna: Kancelaria Godfryd

Data publikacji: 25-05-2018 Data modyfikacji: 16-04-2019

Od 2016 roku nastąpiły ważne zmiany w zakresie świadczeń przysługujących rodzicom. Oprócz standardowych świadczeń rodzinnych, powstały dwa programy rządowe, mające na celu poprawienie sytuacji finansowej rodzin z dziećmi: „Rodzina 500 plus” oraz tzw. „Kosiniakowe”.

„Rodzina 500 plus”

Jest to program rządowy, mający za zadanie poprawić sytuację finansową polskich rodzin oraz przyczynić się do zwiększenia dzietności w Polsce. Dotyczy on wszystkich rodzin, w których są dzieci, ze szczególnym wskazaniem na rodziny wielodzietne, które – przy spełnieniu warunków określonych w ustawie – mają szansę otrzymać 500 zł miesięcznie nawet na każde dziecko.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach „Rodzina 500 plus ”?

„Rodzina 500 plus” kierowany jest do rodziców, opiekunów prawnych oraz opiekunów faktycznych zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres otrzymywania świadczenia. Przysługuje ono nie tylko polskim obywatelom, lecz również cudzoziemcom spełniającym warunki przewidziane w ustawie. W programie mogą brać udział również rodziny niepełne, rodzice pozostający w nieformalnych związkach oraz rodziny, w których wychowywane są dzieci adoptowane. Jeśli dzieckiem opiekuje się oboje rodziców lub opiekunów, zasiłek przysługuje tylko jednemu z nich.

Jaka jest wysokość świadczenia w „Rodzina 500 plus”?

W programie przewidziane są świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko. Istnieją 3 warianty tej pomocy:

 1. Rodzina otrzymuje 500 zł miesięcznie na drugie oraz każde kolejne dziecko, niezależnie od dochodu na głowę

 2. Rodzina może otrzymywać 500 zł miesięcznie również na pierwsze dziecko, jeśli jej dochód na głowę nie przekracza 800 zł

 3. Jeżeli jedno z dzieci jest niepełnosprawne, wówczas rodzina może otrzymać 500 zł miesięcznie na również na pierwsze dziecko pod warunkiem, że dochód na głowę nie przekracza 1200 zł

Świadczenie ma być wypłacane co miesiąc, do czasu aż dziecko nie skończy 18 lat.

Jeśli zajdzie podejrzenie, że wypłacane rodzinie pieniądze nie są przeznaczone na wychowanie dzieci ale na inne, niezgodne z założeniami programu cele, urząd ma prawo interweniować. Może wtedy zostać podjęta decyzja o przekazaniu części lub całości świadczenia w formie rzeczowej (np. poprzez zakupienie odpowiednich artykułów, takich jak jedzenie, ubranie, leki czy książki dla dziecka) lub w formie opłacania usług (np. uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku).

Warto również dodać, że zgodnie z ustawą, świadczenie wychowawcze z „Rodzina 500 plus” nie będzie wliczało się do dochodu, w przypadku sprawdzania progu dochodowego dla świadczeń takich jak: świadczenia rodzinne, z pomocy społecznej czy z funduszu alimentacyjnego. Jeśli więc obawiasz się, że pobieranie dodatkowej sumy w wysokości 500 zł miesięcznie może spowodować, że stracisz prawo do pozostałych świadczeń społecznych – nie musisz się martwić.

Uwaga na alimenty!

Zwróć uwagę, że w chwili obecnej świadczenie wychowawcze może mieć wpływ na alimenty Ci przysługujące np. obniżenie alimentów, które musi płacić rodzic do tego zobowiązany. Z uwagi na to, że taki stan rzeczy jest niepożądany (świadczenie wychowawcze nie powinno „wyręczać” osób zobowiązanych do płacenia alimentów), wkrótce w Sejmie procedowany będzie projekt nowelizacji m.in. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zneutralizuje wpływ świadczenia wychowawczego na wysokość orzekanych alimentów. Warto pamiętać, że to rozwiązanie dopiero będzie przechodziło przez proces legislacyjny, więc jeszcze nie obowiązuje. 

„Kosiniakowe”

To wsparcie zostało przewidziane dla rodziców, którzy z powodu braku ubezpieczenia chorobowego nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego wypłacanego w trakcie przysługującego im urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskego. W takich sytuacjach przewidziano świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Dla rodzin, które otrzymują zasiłek macierzyński lub rodzicielski w wymiarze niższym niż 1000 zł, ustawa przewiduje wyrównanie wypłacanego świadczenia do tej kwoty. Jeśli więc Twój zasiłek macierzyński lub rodzicielski wynosi 850 zł, dostaniesz dodatkowe 150 zł „Kosiniakowego”.

O „Kosiniakowe” ubiegać się mogą:

 • Nieubezpieczeni rodzice, a więc: studenci, osoby bezrobotne i osoby pracujące na umowach o dzieło

 • Rodzic opłacający składki ZUS, którego zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł

 • Rolnicy

Z tego wsparcia mogą skorzystać zarówno rodzice, jak i opiekunowie faktyczni, prawni, rodziny zastępcze oraz osoby, które przysposobiły malca, zanim ten skończył 7 lat.

Oprócz nowych rządowych programów, wprowadzonych w roku 2016, obowiązują podstawowe świadczenia rodzinne. Zaszły w nich jednak zmiany, z którymi warto się zapoznać.

Zasiłek rodzinny

Podstawowym świadczeniem rodzinnym jest zasiłek rodzinny. Ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z codziennym utrzymywaniem malucha w rodzinach z trudną sytuacją finansową. Dlatego przeznaczony jest dla najbiedniejszych rodzin, których dochód nie przekracza określonej w ustawie kwoty. Do tego zasiłku, w zależności od warunków socjalnych rodziny, można doliczać dodatkowe sumy, które przysługują po spełnieniu konkretnych warunków.

Trudna sytuacja finansowa, która upoważnia do otrzymania zasiłku, zachodzi w wypadku gdy przeciętny, miesięczny dochód w rodzinie, w przeliczeniu na głowę, nie jest większy niż 674 zł. Jeśli jednym z członków rodziny jest dziecko, u którego stwierdzono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, granica maksymalnego dochodu na głowę przesuwa się do kwoty 764 zł.

Zasada "Złotówka za złotówkę"

Od 2016 roku wprowadzono nową zasadę dotyczącą przekraczania maksymalnej kwoty dochodu, która upoważnia do zasiłku rodzinnego. Do tej pory, jeśli przychód w przeliczeniu na głowę rodziny przekraczał 674 (lub 764 zł, w przypadku malucha z niepełnosprawnością), zasiłek przestawał takiej rodzinie przysługiwać. Obecnie, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która polega na tym, że za każdą dodatkową złotówkę dochodu przekraczającą opisaną granicę, łączna kwota świadczeń będzie pomniejszana o złotówkę. Jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony o 25 zł – świadczenia zostaną zmniejszone również o 25zł.

Minimalne świadczenie, jakie może przysługiwać rodzinie, wynosi 20 zł. Oznacza to, że jeśli próg dochodowy zostanie przekroczony o 385 zł, a świadczenia rodziny wynoszą 400 zł, zasiłek nie będzie wypłacany. Stanie się tak dlatego, że zasiłek wyniósłby wtedy 15 zł (400 zł – 385 zł).

Zasiłek rodzinny - ile, dla kogo i na jak długo?

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego zależna jest od wieku pociechy:

 • Jeśli maluch nie skończył 5 lat – zasiłek wynosi 89 zł miesięcznie (przed zmianami dodatek wynosił 77 zł)

 • Na dziecko, które skończyło 5 lat, ale nie skończyło 18. roku życia przysługuje 118 zł miesięcznie (przed zmianami – 106 zł)

 • Na dziecko w wieku od 18 do 24. roku życia - 129 zł miesięcznie (przed zmianami - 115 zł)

Zasiłek jest wypłacany rodzicom lub opiekunom, do momentu aż dziecko nie stanie się pełnoletnie lub, w przypadku kontynuowania nauki w szkole, do ukończenia 21 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole i jest niepełnosprawne (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.

7 dodatków do świadczeń rodzinnych:

Obok podstawowych świadczeń istnieje aż 7 dodatków. Można się o nie ubiegać, w zależności od sytuacji rodzinnej.

1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Ten dodatek przysługuje samotnej mamie lub tacie a także opiekunowi faktycznemu (osobie sprawującej opiekę nad malcem, bez obowiązku prawnego) lub opiekunowi prawnemu dziecka. Prawo to przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, w przypadku jeśli sąd nie zarządził świadczeń alimentacyjnych (np. jeśli drugi rodzic nie żyje lub nie jest znany, bądź w przypadku gdy pozew o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego został oddalony).

Dodatek ten wynosi 185 zł miesięcznie na każde dziecko, ale nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci. Jeśli w rodzinie są dzieci niepełnosprawne, dodatek wzrasta o 80 zł na każde z nich (nie więcej jednak niż 160 zł na wszystkie dzieci).

2. Dodatek dla rodzin wielodzietnych

Przysługuje on rodzinom, w których wychowuje się więcej niż dwoje dzieci. Na trzecie i na każde następne dziecko, rodzicowi, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu wypłacone zostanie dodatkowo 90 zł miesięcznie.

3. Dodatek z tytułu kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka

Jeśli u dziecka stwierdzona zostanie niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub wyższym, rodzinie (rodzicom lub opiekunom) przysługują dodatkowe dopłaty, w wysokości:

 • 80 zł, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 5 roku życia

 • 100 zł na dziecko w wieku od 5 do 24 lat

4. Dodatek z tytułu podejmowania przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Jeśli w miejscu zamieszkania nie ma szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub artystycznej, za naukę dziecka w innym mieście przysługują dodatki:

 • 63 zł jeśli dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości

 • 105 zł jeśli wobec dziecka wydano orzeczenie o jego niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i zamieszkuje w miejscowości, w której szkoła się znajduje (np. w internacie)

5. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - becikowe

Jest to jednorazowy dodatek do zasiłku, który przysługuje po urodzeniu dziecka. Wynosi on 1000 zł. Jeśli mama urodzi więcej niż jedno dziecko, przysługuje jej 1000 zł na każde z nich. Wniosek o przyznanie becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku, gdy dziecko zostało objęte opieką lub przysposobione termin na złożenie wniosku również wynosi 12 miesięcy, lecz biegnie dopiero od dnia objęcia opieką lub przysposobienia. Istotne jest, by wniosek został złożony we wspomnianych terminach – w przeciwnym wypadku zapomoga nie zostanie wypłacona.

6. Dodatek związany z opieką nad dziećmi w trakcie urlopu wychowawczego

Jeśli rodzic lub opiekun dziecka pozostaje na urlopie wychowawczym i pełni opiekę nad dzieckiem, może liczyć na dodatek z tego tytułu w wysokości 400 zł. Okres przez jaki będzie on wypłacany, zależy od sytuacji:

 • Jeśli opieka sprawowana jest nad jednym dzieckiem, okres otrzymywania dodatku wynosi 24 miesiące

 • Jeśli mama, tata lub opiekun zajmuje się więcej niż jednym dzieckiem – 36 miesięcy (ale dzieci muszą się urodzić podczas tego samego porodu)

 • Jeśli dziecko, nad którym sprawowana jest opieka, jest niepełnosprawne, rodzina otrzymywać będzie dodatek przez 72 miesiące

7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Każdorazowo, gdy dziecko rozpoczyna nowy rok szkolny, rodzinie przysługuje dodatek w wysokości 100 zł na każde z nich. Ma on na celu pokrycie części kosztów związanych z zakupem książek, artykułów papierniczych a także innych wydatków, związanych z rozpoczęciem lub powrotem do szkoły. Dotyczy również dzieci, które idą do zerówki.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna

Podobne artykuły
pl_PL Czytaj więcej

Program 500 plus - zmiany w 2017 roku

Rządowy program Rodzina 500 plus czekają zmiany w 2017 roku. Dowiedz się jakie nowe zasady będą obowiązywały przy przyznawaniu świadczeń.

pl_PL Czytaj więcej

Jak legalnie zatrudnić nianię - pytania i odpowiedzi

Gdy oboje rodzice pracują, często pojawia się potrzeba zatrudnienia niani. W naszym artykule odpowiadamy na pytania, jak zrobić to legalnie i jakie udogodnienia w tej kwestii niesie za sobą wprowadzona w życie w 2011 ...

pl_PL Czytaj więcej

Jak zorganizować chrzciny?

Chrzciny dziecka – ta ważna duchowa i rodzinna uroczystość - wymaga wielu przygotowań. Podpowiadamy, jak zaplanować, aby wszystko się udało i abyście dzień ten wspominali z sentymentem i uśmiechem na ustach.

pl_PL Czytaj więcej

Noworodek w urzędzie - pesel dziecka, dokumenty, becikowe

Od 1. marca 2015 roku zmieniają się niektóre przepisy dotyczące formalności związanych z urodzeniem dziecka. Sprawdź, dokąd należy pójść, kiedy i co ze sobą zabrać, by otrzymać akt urodzenia, meldunek i numer PESEL.

pl_PL Czytaj więcej

Rozwód rodziców - jak zadbać o emocje dziecka

Rozwód jest najbardziej bolesny, gdy rozwodzą się nie tylko małżonkowie ale także rodzice. Nie da się go przeprowadzić tak, żeby dziecko nie ucierpiało. Można jednak wspólnymi siłami zrobić wszystko, by straty ...

pl_PL Czytaj więcej

Urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop wychowawczy. Poznaj aktualne wytyczne.

Czy w 2022 zasad korzystania z urlopów rodzicielskich są takie, jak w latach poprzednich? Sprawdź

Nasze produkty
Ja gdzieś czytalam, że 500+ przyznawane jest do września 2017, ale z tego co mi się kojarzy to na forum mojej gminy też ludzie wspominali że dostali decyzję na 500+ do września tego roku... hmm.. albo ktoś ze znajomych mówił. W każdym razie już się ...
DorFryt
Wcale bym się nie zdziwiła że zrobili błąd poza tym mowili w telewizji żę decyzję będą przyznawane do września 2017 wiec dlaczego miałabyś inaczej. Najlepiej podpytać się w mopsie.
Lenka26
Magiczny fakt to ważne dokumenty, ale jest ich wydawane mnóstwo, więc o pomyłkę pewnie nietrudno. Mam nadzieję, że u Ciebie jest to właśnie błąd w druku i szybko sprawa się wyjaśni. Daj znać co i jak. :)
Małgorzata__eL